EZV header background
Krytie / Rozmery (mm): IP 54 / 150x100x65
Optimálny rozsah prietokov (liter/min): 7 - 25
Svetlosť - vonkajší priemer potrubia: 1" - 34 mm

Zobraziť kategóriu

EZV D

1. Na čo slúžia prístroje EZV ...D?

Prístroje EZV...D slúžia na zamedzenie tvorby vodného kameňa a odstránenie už vytvorených pevných usadenín. Ponúkané prístroje EZV...D slúžia aj na to, aby sa ušetrila námaha a financie spojené s výmenou alebo čistením vyhrievacích telies v bojleroch, práčkach, umývačkách riadu, v prietokových ohrievačoch vody, sprchovacích ružiciach, splachovacích nádržkách a pod.

2. Čo spôsobuje vodný kameň?

Vodný kameň spôsobuje v našich domácnostiach nemálo problémov. Okrem vyššie spomenutých problémov je to aj zvyšovanie spotreby energie (dôsledok veľkého tepelného odporu), znižovanie priechodností potrubí (tlakové straty v rozvode vody) a skracovanie životnosti zanesených systémov.

3. Ako je možné zabrániť tvorbe kameňa?

Najjednoduchšie by bolo používať tzv. mäkkú vodu, t.j. vodu neobsahujúcu žiadne kameňotvorné látky. Okrem toho, že takáto voda sa vyskytuje v našich vodovodných sieťach iba zriedkavo, nebolo by pre ľudí ale ani pre živočíchy a rastliny príliš prospešné konzumovať takúto vodu - obsahuje totiž iba veľmi málo minerálov. Ideálnym by teda bolo používanie normálnej - bežne dostupnej vody (s istým obsahom minerálov), ktorá by však nevytvárala vodný kameň. K tomu aby sa bežná prevažne tvrdá voda tak správala vo vodných systémoch je nutné upraviť jej fyzikálne vlastnosti - čím sa dostávame k podstate modernej ekologickej tzv. fyzikálnej úpravy vody, ktorá je aj základom činnosti prístrojov EZV.

4. Čo je podstatou fyzikálnej úpravy vody?

Podstatou fyzikálnej úpravy vody je narušenie väzieb medzi kameňotvornými látkami a molekulami vody, čo sa dosahuje napr. pôsobením elektromagnetického poľa. Účinok permanentných magnetov na obmedzenie tvorby vodného kameňa sú už dávnejšie známe. Fyzikálne upravená voda si udrží svoje pozitívne vlastnosti asi 72 hod. po úprave, čo úplne postačuje pre potreby v domácnosti.

5. Čo je podstatou prístrojov EZV?

Rýchly rozvoj číslicovej techniky a hlavne priaznivé ceny mikropočítačov umožnili skonštruovanie prístrojov EZV? na novej kvalitatívnej úrovni. Prístroje vytvárajú pulzné dynamické vysoko neperiodické magnetické pole, vyznačujú sa nízkou spotrebou el. energie (cca. 2W), vysokou teplotnou a časovou stabilitou a možnosťou napojenia na riadiace informačné systémy.

6. Aká je ponuka prístrojov EZV?

Naša firma sa rozhodla sprístupniť nový ekologický spôsob úpravy vody, a preto pripravila špeciálnu ponuku prístrojov pre domácnosť (viď. tab.). Ich hlavnou prednosťou je kvalita a prijateľná cena.

TYP prístroja Optimálny rozsah prietokov (l/min) Svetlosť-vonkajší priemer potrubia Krytie/Rozmery (mm)
EZV 15 D 3 - 12 1/2" - 21 mm IP 54
150x100x65
EZV 20 D 5 - 17 3/4" - 27 mm
EZV 25 D 7 - 25 1" - 34 mm
EZV 32 D 12 - 37 5/4" - 42 mm
EZV 40 D 15 - 57 6/4" - 48 mm
Životnosť cca 20 rokov. Záručná doba 2 roky.

7. Aké sú hlavné prednosti úpravy vody prístrojmi EZV...D?

 • jednoduchá montáž bez narušenia celistvosti potrubia
 • nulová tlaková strata, veľmi malá spotreba el. energie
 • dlhá životnosť bez nárokov na údržbu a obsluhu
 • zníženie spotreby pracích práškov, ničenie vodných baktérii, stimulácia rastu rastlín
 • priaznivé účinky na osoby trpiace niektorými kožnými chorobami a obličkovými kameňmi

8. Kde je vhodné umiestniť prístroj v domácnosti?

Schema 2

obr. 1: Napojenie na obecný vodovod

Schema 1

obr. 2: Napojenie na vlastný zdroj vody


Najvýhodnejšie je umiestnenie na začiatku Vášho vodovodného systému. Pri napojení na vlastný zdroj (obr.2) prístroj umiestnite na výstupe z vodojemu (obr.1). Ak je prístup k potrubiu komplikovaný, prístroj umiestnite medzi čerpadlo a vodojem (obr.2). Inštalácia prístroja a jej podmienky sú zrejmé z nasledujúceho obrázku. Cievka, ktorá vytvára magnetické pole, musí byť navinutá na rovnom úseku potrubia (minimálne 3 násobok priemeru potrubia od kolien, ventilov, fitingov a pod.). Cievka môže byť namontovaná v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Ak je tvrdosť upravovanej vody nad 20°N, odporúčame aplikovať úpravu vody na plastovom potrubí, alebo nahradiť úsek potrubia v mieste úpravy za tzv. kompaktnú jednotku (krátky úsek plastovej rúry s vinutím).

9. Ako sa prejavia účinky pôsobenia prístroja?

Evidentné účinky pôsobenia prístroja na upravovanú vodu sa prejavia po určitom čase, ktorého dĺžka závisí od viacerých faktorov, ako je napr. tvrdosť upravovanej vody, množstvo pretečenej vody, stav vodovodného systému. Táto doba tiež závisí od priemeru potrubia, pričom pri menších priemeroch potrubí sa účinky dostavia už po 2-3 týždňoch, ale pri potrubiach s veľkým priemerom je to aj mesiac a viac. Pôsobenie prístroja sa prejavuje nasledovným spôsobom:

 • vodný kameň vytvorený okolo ústí vodovod. potrubí, sprchovacích ružíc a pod. začne postupne mäknúť a je ľahko odstrániteľný
 • povrch zmývaný upravovanou vodou sa ľahšie čistí
 • uvoľnený vodný kameň nám vo vodovodnom potrubí môže spôsobiť obmedzenie prietoku cez ventil (ventil odskrutkujeme a potrubie necháme prepláchnuť prúdom vody, čím sa uvoľnené inkrusty vyplavia)
 • pri elektrickom ohreve úžitkovej vody sa nám pri nezmenenom nastavení termostatu môže zdať ohrievaná voda teplejšia
 • spôsobí to zlepšený prestup tepla po odbúraní inkrustov zo zanesených ohrievačov
 • vo veľmi zanesených systémoch môžete po čase pozorovať značné zvýšenie tlaku či prietočného množstva
 • zanesené splachovacie nádržky WC sa od vodného kameňa postupne očistia

10. Certifikát ESS

Značka ESS

Tieto zariadenia sú certifikované značkou zhody ESS. Značka zhody ESS udeľovaná EVPÚ a.s. predstavuje zhodu výrobku s príslušnými normami a je symbolom bezpečnosti výrobku. Pokrýva požiadavky bezpečnosti a EMC podľa smerníc EP a Rady, transponovaných do "nariadení vlády SR“.

Krytie / Rozmery (mm) IP 54 / 150x100x65
Optimálny rozsah prietokov (liter/min) 7 - 25
Svetlosť - vonkajší priemer potrubia 1" - 34 mm

DN - 1" , dĺžka L - 400 mm , maximálny tlak - 1,6 MPa. Táto kompaktná jednotka je doplnkom k prístroju EZV 25 D.