EZV header background

Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú kvalitu, mieru alebo hmotnosť, musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá aj za vady, o ktorých nevedel pri predaji, ktoré sa prejavia až pri používaní tovaru a sú v záručnej lehote. Ak má tovar vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný na ne kupujúceho upozorniť. Pokiaľ je potrebné pri užívaní tovaru postupovať podľa návodu, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu návod na používanie v slovenskom jazyku, podľa ktorého kupujúci postupuje.

{phocadownload view=file|id=6}

Povinnosti predávajúceho

Záručná doba

Občiansky zákonník stanovuje minimálnu záručnú dobu na:

 • 24 mesiacov u predaného tovaru.
 • 3 mesiace pri oprave tovaru, ktorý už nie je v záručnej dobe.
 • 12 mesiacov pri predaji použitých vecí.

Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru kupujúcim s výnimkou tých, ktoré vznikli použitím alebo opotrebením. Za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí použitého tovaru, predávajúci nezodpovedá.

Práva kupujúceho

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena tovaru. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V rámci záručnej doby má kupujúci právo na uplatnenie reklamácie vád, ktoré nevznikli jeho zavinením. O opodstatnenosti rozhoduje predávajúci. Reklamovať možno vady výrobného charakteru alebo vady vzniknuté poškodením pri preprave či skladovaním a to v rámci záručnej doby. Po uplynutí záručnej lehoty právo na reklamáciu zanikne. Kupujúci má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Ak do pol roka nájde kupujúci na tovare vadu a v tom období ju aj reklamuje, platí pravidlo, že ide o vadu zjavnú už v deň prevzatia tovaru. A to aj napriek tomu, že táto vada v skutočnosti pri kupovaní tovaru nebola zjavná. Po uplynutí šesťmesačnej lehoty musí dokázať kupujúci, že chybu na tovare nespôsobil on sám. To znamená, že ak mu predávajúci reklamáciu neuzná, môže poslať tovar na odborný posudok do autorizovanej skúšobne. Poplatok za posudok je v priemere 50,- €. Ak odborný posudok dosvedčí, že vada na tovare bola spôsobená nekvalitným materiálom, alebo výrobnou vadou, reklamáciu predajca uzná. Zároveň kupujúcemu vráti peniaze za posudok. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady predaného tovaru závisia od druhu a povahy vady

Vady tovaru

Občiansky zákonník rozlišuje vady:

 • Odstrániteľné vady

Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia rozhoduje predávajúci. Ak vec ešte nebola použitá, môže kupujúci namiesto opravy žiadať výmenu tovaru. To isté sa týka aj súčasti tovaru. V prípade, že má tovar súčasne tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo odstúpenia od zmluvy. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát v záručnej dobe opravovaná, vyskytne tretíkrát.

 • Neodstrániteľné vady

Pri reklamovaní neodstrániteľných vád má kupujúci právo na:

 1. Výmenu tovaru
 2. Odstúpenie od zmluvy
 3. Primeranú zľavu z ceny tovaru

Právo na výmenu alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci iba vtedy, ak nemôže pre neodstrániteľnú vadu tovar riadne používať. Závisí od neho, či si uplatní právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. No ak sa pre jednu z týchto možností rozhodne, nemôže svoju voľbu meniť. Iba vtedy ak sa výmena tovaru stane nemožnou. Napríklad preto, lebo predávajúci už tento tovar nedodáva. Ak kupujúci reklamuje tovar, ktorý má neodstrániteľnú vadu, ale napriek tomu ho môže používať ako tovar bez vád, má právo si naň uplatňovať iba zľavu.

Prípady vyňaté z reklamačného konania

 • Poškodenie tovaru neodbornou alebo nešetrnou manipuláciou
 • Porušenie plomby, násilné poškodenie, opotrebenie používaním
 • Poškodenie pri živelnej katastrofe (napríklad: vodou, ohňom, statickou a atmosférickou elektrinou alebo pri extrémnych podmienkach)

Upozornenie

 • Kupujúci sa musí vystríhať ďalšieho používania tovaru, na ktorom zistil závadu.
 • Kupujúci je povinný prevziať si tovar vybavenej reklamácie do 10-tich pracovných dní od avíza. Poplatok z omeškania prevzatia tovaru je 1% z hodnoty tovaru, minimálne však 3,30,- €.
 • Opotrebovanie alebo životnosť, charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za chybu tovaru.
 • V prípade, že kupujúci reklamuje tovar neoprávnene, zaplatí manipulačný poplatok 10,-€.
 • Ak kupujúci poškodí tovar napr. neodbornou manipuláciou, preberá všetky náklady na vybavenie reklamácie.

Ako postupovať

 • Miesto uplatnenia reklamácie – kupujúci uplatňuje reklamáciu osobne v sídle firmy alebo poštou, výlučne na reklamačnom protokole EZV spol. s r.o., s podrobným popisom závady. Reklamačný protokol môžete nájsť na www.ezv.sk
 • Predávajúci alebo ním poverený pracovník by mal o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 • Tovar dodaný na faktúru, ktorý nie je zaplatený, nie je možné reklamovať.
 • Potrebné doklady – kupujúci uplatňuje reklamáciu tovaru s príslušnou faktúrou (stačí kópia faktúry), ktorá slúži zároveň ako záručný list. Pokiaľ má výrobok samostatný záručný list, tento je potrebné priložiť k faktúre (v tomto prípade nestačí iba faktúra).
 • Vybavenie reklamácie – kupujúci sa ďalej riadi pokynmi povereného pracovníka. Informácie o stave reklamácie, poskytujeme na telefónnom čísle 051/7732046, 7724283 - reklamačné oddelenie.