EZV header background

Nízkotlaké a strednotlaké UV zariadenia SITA - princíp

ČO SÚ TO UV-C LÚČE?

Malá časť elektromagnetického spektra, ktorá zahŕňa vlnové dĺžky v rozsahu od 100 do 400 nm je definovaná ako UV žiarenie. UV-C lúče sú časťou tohto rozsahu od 100 do 280 nm. Elektromagnetické vlny s premenlivou frekvenciou a amplitúdou obmedzujú interakcie medzi látkami vyskytujúcimi sa v prírode. Na spomínaný účel sa používa UV-C žiarenie o vlnovej dĺžke 260 až 265 nm, ktoré má výrazný účinok na elimináciu mikroorganizmov (bakterocídny účinok).

AKO SÚ VYRÁBANÉ?

UV-C lúče sú vytvárané umelo, za použitia špeciálnej fluorescenčnej lampy, ktorá obsahuje naparenú vrstvu ortuti. Samotné lampy sú vyrábané z vysoko čistého kremeňa, ktorý prepúšťa UV-C lúče. Lampy sú nízkotlaké, čo zaručuje monochromatickú emisiu (u viac ako 95% žiarenia , ktoré je o vlnovej dĺžke 260 až 265 nm) a vysoký výkon (približne 30% výkonu je transformované na UV-C žiarenie).

PREČO TO FUNGUJE?

Vysoký bakterocídny účinok tejto vlnovej dĺžky má pôvod v DNA a v reťazcoch fundamentálnych článkov (nukleotidov). DNA sa nachádza vo všetkých živých organizmoch a obsahuje informácie nevyhnutné pre ich život a reprodukciu. Zmenou niektorých chemických článkov vplyvom UV-C žiarenia dochádza ku zmene informácií nesených v DNA. Vplyvom týchto zmien dochádza k zlyhaniu správnej činnosti a k nenávratnej záhube buniek.

AKO SÚ EFEKTÍVNE?

Okrem vlnovej dĺžky (260 až 265 nm), nevyhnutnej pre efektívnu sterilizáciu, musí mať elektromagnetické žiarenie aj určitú minimálnu intenzitu pre zabezpečenie dávky, dostatočne veľkej na elimináciu významného percenta baktérií vyskytujúcich sa vo vode. Správne navrhnuté UV sterilizačné zariadenie je schopné poskytnúť vode dávku žiarenia, ktorá eliminuje viac ako 99,99% mikroorganizmov nachádzajúcich sa vo vode.

AKÉ SÚ ICH HLAVNÉ VÝHODY?

Z mnohých výhod plynúcich z tejto technológie, by sme radi poukázali na tieto:

  • tento spôsob úpravy vody je ekologický - pretože sa do vody nepridávajú žiadne chemikálie, nemení sa zápach ani chuť vody, - u tejto technológie nehrozí riziko predávkovania a nevyskytuje sa ani riziko zmeny charakteristiky vody,
  • pri aplikácii sa netvoria škodlivé vedľajšie produkty, ktoré sú bežné pri použití bežných dezinfekčných látok na báze chlóru,
  • rýchly účinok - stačí zopár sekúnd (postačuje čas potrebný na pretečenie vody cez UV komoru), nie je potrebný zásobník vody,
  • kompatibilita s ostatnými technológiami na úpravu vody (filtrácia, zmäkčenie), ekonomickosť a praktickosť, ktoré sú výsledkom nízkeho príkonu a nízkych nárokov na údržbu.