EZV header background

Injekčné a meracie bloky

Injekčný blok

Aby sa zabránilo nežiadúcemu vplyvu injektovaných kvapalín na materiál, z ktorého sú vyrobené distribučné potrubia v najrôznejších systémoch, doporučujeme používať ďalej popísané injekčné bloky. Injekčný blok je vlastne krátke potrubie o určitej dĺžke vyhotovené z materiálu (najčastejšie polypropylén) dobre odolávajúcemu injektovanej chemikálii. Dĺžka injekčného bloku je navrhnutá tak, aby v určitom rozsahu prietokov došlo ešte pri prietoku injekčným blokom k podstatnému zníženiu koncentrácie injektovanej chemikálie tak, aby táto pri výtoku z injekčného bloku už nepredstavovala žiadne nebezpečie (agresívne pôsobenie) pre následné pracovné potrubie. Samotný injekčný blok sa pripája do systému buď pomocou závitových prípojných prvkov (menšie DN) alebo pomocou prírub (pre väčšie DN). V prípade prírubového pripojenia sú súčasťou dodávky aj proti - príruby s príslušnými tesneniami a spojovacím materiálom. Priložený prepojovací vodič s objímkami (závitové pripojenie) alebo s prípojnými očkami (prírubové pripojenie ) slúži na elektrické premostenie injekčného bloku, t. j. aby nám eventuálne priemyselné prúdy nepretekali kvapalinou prúdiacou cez injekčný blok. V prípade prietoku priemyselných prúdov s jednosmernou zložkou by mohlo totiž dôjsť k nežiadúcim elektrochemickým procesom v pretekajúcej kvapaline. Blok sa inštaluje priamo do pracovného potrubia, a to v smere prúdenia naznačenom na bloku.

Merací blok

Za účelom merania a regulácie parametrov pretekajúcich kvapalín potrebujeme v rôznych systémoch často merať niektoré ich parametre – pH , Redox potenciál a vodivosť. Sondy, zabezpečujúce meranie týchto parametrov musia byť v systéme osadené tak, aby bol neustále zabezpečený prietok miestom merania a tiež aby bolo možné vykonávať ich pravidelný servis (čistenie a kalibrácia), a to bez prerušenia prietoku v hlavnom systéme. Meracie bloky pre rôzne priemery potrubí, ktoré sú uvedené v tabuľke, spĺňajú všetky vyššie uvedené požiadavky na umiestnenie meracích sond. Merací blok pozostáva z hlavného potrubia, ktoré je v strede vhodne zredukované a z obtoku, pripojeného k hlavnému potrubiu cez uzatváracie ventily. Na obtokovej časti sú nainštalované komponenty, ktoré umožňujú osadenie dvoch meracích sond (sondy nie sú súčasťou meracieho bloku). Celý merací blok sa k hlavnému potrubiu pripája buď pomocou závitových prechodov (menšie DN) alebo pomocou prírub (väčšie DN). Pri prírubovom pripojení sú súčasťou dodávky aj proti - príruby s príslušnými tesneniami a spojovacím materiálom. Kvôli lepšej chemickej odolnosti sú meracie bloky vyhotovené z polypropylénu. Priložený prepojovací vodič s objímkami (závitové pripojenie) alebo s prípojnými očkami (prírubové pripojenie) slúži na elektrické premostenie meracieho bloku, t. j. aby nám eventuálne priemyselné prúdy nepretekali kvapalinou prúdiacou cez merací blok. V prípade prietoku priemyselných prúdov s jednosmernou zložkou by mohlo totiž dôjsť k nežiadúcim elektrochemickým procesom v pretekajúcej kvapaline. Merací blok sa inštaluje do systému v smere prúdenia naznačenom na bloku. Aby nedochádzalo k nežiadúcemu ovplyvneniu merania, doporučujeme umiestniť merací blok aspoň 5 m od injekčného bloku a to v prípade rovného potrubia. V prípade členitého potrubia možno túto vzdialenosť skrátiť (cca o 15% na každé 90° koleno, o 10% na každé 45°koleno ).

Injekčný blok aktívny

Tento blok je určený pre injektovanie kvapalín do systémov s väčším priemerom potrubí ako aj pre prípady, kde z najrôznejších dôvodov je nutné zabezpečiť pohyb tekutín v mieste injektáže. Aktívny injekčný blok sa pripája do obtoku k hlavnému potrubiu, pričom pripojenie je realizované cez uzatváracie ventily. Uzavretím uzatváracích ventilov je možné bez prerušenia prietoku v hlavnom systéme vykonávať potrebný servis – čistenie injekčného ventilu, servis obehového čerpadla). V obtokovej časti je v smere prúdenia najprv osadené obehové čerpadlo, za ním je osadený komponent pre montáž injekčného ventilu (nie je súčasťou bloku). Prednosťou tohto bloku je neustály pohyb tekutiny v mieste injektáže, vďaka čomu nemôže nebezpečne stúpnuť koncentrácia injektovanej kvapaliny na jednom mieste v systéme. Nevýhodou je zase navyše spotrebovaná elektrická energia obehovým čerpadlom.

Merací blok aktívny

Tento blok je určený na meranie parametrov kvapalín v systémoch s väčšími priemermi potrubí. Merací blok sa pripája cez uzatváracie ventily ako obtok k hlavnému potrubiu, čo zaisťuje pohodlný výkon potrebného servisu (čistenie a kalibrácia sond, servis čerpadla). Obehové čerpadlo umiestnené v obtokovej časti nám zase zaisťuje potrebný neustály pohyb kvapaliny okolo meracích sond. V obtokovej časti sú ďalej umiestnené komponenty pre osadenie dvoch meracích sond (sondy nie sú súčasťou bloku). Výhodou použitia aktívneho meracieho bloku je fakt, že počas výkonu servisu nedôjde k ovplyvneniu hydrauliky v pôvodnom systéme. Nevýhodou je podobne ako u aktívneho injekčného bloku elektrická energia spotrebovaná obehovým čerpadlom.Dávkovanie tekutín alebo rôznych roztokov chemikálií je častou požiadavkou v priemyselných aplikáciách. Často sa používa: pri úprave bazénovej vody, väčších vodárňach, skleníkoch, kotolniach a inde. Zostava je ľahko aplikovateľná na potrubia rôznych priemerov a materiálov. Svojím riešením ponúkajú viaceré možnosti využitia. Dobre je prístupný k servisným zásahom.