EZV header background

Dávkovače PPH

pph

Dávkovač polyfosforečnanov (ďalej PPH) slúži na úpravu TV pred jej vlastným ohrevom. Polyfosforečnany sa používajú ako inhibítor korózie a inkrustácie vodných systémov. Nízka rozpustnosť polyfosforečnanov zabezpečuje dostatočne dlhú dobu medzi opätovným dopĺňaním. PPH sa montuje na prívod vody (pred boilery, výmenníky). Takto je zabezpečené, že je upravený celý objem TV. Polyfosforečnany tak chránia zariadenia na prípravu TV ako aj distribučné potrubia. Samotné zariadenie je vyrobené z uhlíkovej ocele. Vnútorné steny PPH sú štandardne opatrené antikoróznou povrchovou úpravou vhodnou pre styk s pitnou vodou. Vo vrchnej časti dávkovača je inštalovaný automatický odvzdušňovací ventil. V spodnej časti je umiestnený guľový kohút, ktorý slúži na odkaľovanie a na vypustenie prebytočnej vody pri dopĺňaní dávkovača. Napĺňanie dávkovača sa u menších modelov (do DN 40) vykonáva cez guľový kohút, ktorý je v hornej časti dávkovača. U väčších modelov je v hornej časti plniaci otvor – príruba a zaslepovacia protipríruba, po demontáži ktorej sa doplní požadované množstvo polyfosforečnanov. Na čelnej strane dávkovača je priezor, ktorý umožňuje vizuálnu kontrolu objemu. Predpokladom správnej činnosti PPH je zabezpečenie minimálne 2/3 objemu náplne (polyfosforečnanov). Na potrubí vstupujúcom do dávkovača (za prírubou) sa nachádza odberný kohút (od DN 50), ktorý slúži na odber neupravenej vzorky vody. Kohút na odber z výstupu nie je potrebný, pretože vzorku vody je možné odobrať napr. priamo z ohrievačov alebo z odberného miesta (u odberateľov TV). Súčasťou dávkovača sú aj protipríruby, tesnenia a manometre na vstupe aj výstupe. Skrutky dodávané s PPH sú s povrchovou úpravou pozinkovaním. Dávkovače PPH sú určené pre prevádzkový tlak 0,6 MPa a max. teplotu 40°C. Štandardne sú PPH DN 32 a 40 vyrábané so závitovým pripojením. PPH DN 50 – 100 sú vyrábané s prírubovým pripojením. Na objednávku dodáme PPH DN 40 v prírubovom vyhotovení, resp. PPH DN 50 v závitovom vyhotovení. Pred PPH odporúčame inštalovať filter mechanických nečistôt, aby nedochádzalo k zanášaniu samotného telesa dávkovača ako aj k zanášaniu ďalších zariadení. Samotný dávkovač je potrebné umiestniť mimo zdrojov tepla, aby nedochádzalo k spekaniu polyfosforečnanov. Pre potreby dopĺňania polyfosforečnanov odporúčame inštalovať pred a za dávkovač uzatváracie armatúry (napr. guľové kohúty, ventily) ako aj obtok (By-Pass). Zabezpečí sa tým nepretržitá dodávka TV počas servisných prác, prípadne to umožní nastavenie požadovaného pomeru upravenej a neupravenej vody. Dávkovače PPH nájdu uplatnenie tak v starších, ako aj v novovybudovaných kotolniach, nakoľko problém s koróziou, hrdzou, nepríjemným zafarbením a pachom vody môže zapríčiniť hygienickú závadnosť TV. Dávkovače sa dodávajú bez náplne. Na objednávku je možné dodať požadované množstvo polyfosforečnanov.

Aktuálnu ponuku polyfosforečnanov (náplň I – polyfosforečnany, náplň II – polyfosforečnany s kremičitanmi) si vyžiadajte na našej adrese.

Technické parametre nájdete v tabuľke.

Použiteľnosť dávkovačov polyfosforečnanov je možná do tvrdosti vody 25 °N. Pri vyšších tvrdostiach TV nedochádza k rozpúšťaniu polyfosforečnanov.

Dávkovače pre iné parametre (max. prietok, tlak, iné DN) dodáme na objednávku. Pre úspešnú realizáciu tohto spôsobu úpravy je však potrebné zadať max. prietok, max. dennú spotrebu vody, rozbor vody (aspoň tvrdosť vody, Fe, pH).