EZV header background

Úprava vody pre parné kotly a vyvíjače UVP

Napájacia voda pre parné kotly podľa STN 07 7401 musí spĺňať tieto kritéria:

 • musí byť číra a bezfarebná, s hodnotou pH > 7, optimálne v rozsahu 8,5 až 9,5
 • obsah oxidu uhličitého a obsah zvyškového kyslíka musí byť čo najnižší
 • aj po zmiešaní prídavnej vody s kondenzátom musí spĺňať výsledná voda požiadavky STN
 • v kotlovej vode je potrebné udržiavať prebytok fosforečnanov, aby sa zo zvyškovej tvrdosti netvorili kotlové usadeniny v miestach tepelne exponovaných

Pre splnenie týchto požiadaviek ponúkame úpravne napájacej vody, ktoré sú vhodné pre parné kotly a parné vyvíjače. Úpravne sú schopné dodávať upravenú napájaciu vodu nepretržite 24 hodín. Samotný proces úpravy vody je plne automatizovaný.

Vstup úpravne je chránený filtrom mechanických nečistôt s manometrami, čím sú chránené ďalšie komponenty pred znečistením, resp. upchatím.

Voda zbavená mechanických nečistôt je v chemickej úpravni zbavená iónov solí. Nakoľko je voda upravená iónomeničom agresívnejšia ako voda s obsahom solí, je potrebné upraviť jej pH, prípadne ďalšie parametre. To sa vykonáva prídavkom fosforečnanu (niekedy aj hydroxidu sodného). Samotné dávkovanie je realizované dávkovacím čerpadlom s integrovaným pH metrom. Zabezpečí sa tým dosiahnutie požadovaného pH napájacej vody.

Na odstránenie kyslíka sa v úpravni používa dávkovanie siričitanov. Dávkovanie siričitanov je možné riadiť manuálne alebo proporcionálne od prietoku. Ak sa v prevádzke používa iný spôsob odplynenia, napr. termické, je možné túto časť úpravne vynechať. Dávkované látky (fosforečnany a síričitany) sú periodicky premiešavané motorovými miešadlami riadenými spínacími hodinami.

Technické parametre

 • pracovný tlak vody 0,2 až 0,6 MPa, pracovná teplota vody a okolia max. 40°C.
 • napájanie úpravne – 230V/50Hz, príkon úpravne max. 700 W,
 • pripojenie úpravne vody – vstup/výstup – štandardne 3/4“, 1“, 1 1/2“, 2“, 3“
 • požiadavky na kanalizáciu
 • podlahový vpust DN 50 (DN 70),
 • rozmery úpravne závisia od kapacity a konfigurácie

Voliteľná výbava

 • automatické odkaľovanie vstupného filtra mechanických nečistôt,
 • hladinové snímače v nádržiach s dávkovanými látkami,
 • súpravy na kontrolu parametrov vody, ...

Na vypracovanie návrhu úpravne vyžadujeme parametre „surovej“ vody a požadované parametre výstupnej vody z úpravne. Potrebné je špecifikovať max. prietok a režim prevádzky (8 hodín, 16 hodín, nepretržite).