EZV header background

MDS 05 - Malý doplňovací systém

POPIS

- Označenie – 05 , pre max. objem vykurovacieho okruhu do 500 l,
- Slúži na automatické pokrytie bežných prevádzkových strát obehovej vody teplovodného vykurovacieho systému,
- Spotreba v stanb-by stave 0 W,
- Nastaviteľný vypínací tlak doplňovania – podľa typu až 3,5 bar,
- Nastaviteľná hysterézia spínania podľa typu 0,3 až 1, zapínací tlak = vypínací tlak – hysterézia,
- Pomalé automatické dávkové doplňovanie pripravenej doplňovacej vody do vášho vykurovacieho systému nezaťažuje váš systém zbytočným pretlakom či tlakovými rázmi,
- Podľa objemu vášho vykurovacieho systému postačí zásobná nádrž doplňovacej vody na 20 až 100 litrov,
- Doplňovací systém umožňuje dostať do vášho vykurovacieho systému požadované chemikálie – umožňuje tak dodatočnú doúpravu dovtedy nijako neupravenej alebo nedostatočne upravenej vykurovacej vody,
- Zabezpečí automatické doplnenie vášho vykurovacieho systému vhodnou, pre váš systém vopred špeciálne pripravenou doplňovacou vodu. Váš vykurovací systém nebude tak mať problémy s inkrustáciou, agresivitou obehovej vody ( korózia a pod.) či s inými neželanými prejavmi neupravenej resp. nedostatočne upravenej obehovej vody. To všetko sa samozrejme pozitívne prejaví na životnosti všetkých komponentov vášho vykurovacieho systému,
- Pri dávkovacom režime doplňovania je známy presný objem jednej dávky. Ak sa informácia od počte doplňovacích dávok doplňovacieho čerpadla (cez prúdovú slučku a pod.) prenesie do nadradeného riadiaceho systému umožní to napr. poskytovanie informácie o presnom množstve doplňovacej vody, čo pri známych ďalších údajoch ( objem systému, čas za ktorý sa doplnilo isté množstvo vody atď. ) umožní pravidelne vyhodnocovať tesnosť daného systému a upozorniť napr. na zvýšené resp. pomaly narastajúce straty v systéme a pod.

MDS 05 popis

PREČO POUŽÍVAŤ MDS?

Pretože následkom ďalej vymenovaných príčin je potrebné pravidelné doplňovanie vykurovacej vody. Pri manuálnom doplňovaní si však nemusíte včas všimnúť pokles tlaku vody vo vašom vykurovacom systéme a môžete tak systém neželane prevádzkovať pri veľmi nízkom tlaku. To sa môže negatívne prejaviť na funkčnosti a ekonomike prevádzky systému, ba môže dôjsť až k zníženiu životnosti niektorých komponentov vykurovacieho systému. Napr.: v dôsledku nižšieho tlaku vykurovacieho systému môže dôjsť k jeho zavzdušneniu, čo má za následok nielen vyššiu vnútornú koróziu v systéme ,ale zavzdušnené vykurovacie telesá nám nedodajú potrebný tepelný výkon, čo môže spôsobiť prevádzkovanie systému pri zvýšených teplotách obehovej vody - prehrievanie kotlov. To všetko znižuje nielen účinnosť nášho vykurovania ale zvýšenou teplotou obehovej vody so zvýšeným obsahom plynov sa znižuje aj životnosť hlavne zdroja tepla – kotla, ale aj ostaných častí systému.

ROZMERY KOMPONENTOV MDS 05:

MDS cerpadlo MDS regulator MDS nadoba


NAJČASTEJŠIE PRÍČINY ÚBYTKU OBEHOVEJ VODY TEPLOVODNÉHO VYKUROVACIEHO SYSTÉMU V DOMÁCNOSTIACH :

- odvzdušňovanie vykurovacích telies
- úbytok vykurovacej vody spôsobený prepínacím ventilom vykurovanie/príprava teplej vody
- úbytok vykurovacej vody spôsobený regulačnými armatúrami – zmiešavacie regulačné ventily, termostatické ventily a pod.
-úbytok v dôsledku drobných netesností, úbytok v dôsledku zaúčinkovania poistného tlakového ventilu napr. po prehriatí systému či v dôsledku nedostatočne pracujúcej expanznej nádoby a pod.
- úbytok v dôsledku odberu vzorky obehovej vody pre kontrolu jej parametrov