EZV header background

MDS 05 - Automatický doplňovací systém pre individuálne teplovodné vykurovanie v byte, v rodinnom dome či v malej prevádzke

     Obehová voda  v každom teplovodnom vykurovacom systéme by mala mať okrem požadovaných chemických parametrov aj určitý tlak. Následkom drobných netesností , netesnosti prepínacieho ventilu vykurovanie/príprava teplej vody, netesnosti  zmiešavacieho ventilu vykurovacieho systému či následkom odvzdušňovania vykurovacích telies dochádza k postupnému znižovaniu tlaku obehovej vody vo vykurovacom systéme. Tento úbytok tlaku si vyžaduje jeho pravidelnú kontrolu a v prípade poklesu tlaku pod určitú hodnotu je nutné vykurovací systém opäť doplniť. Táto kontrola a následné doplňovanie systému je veľmi dôležité, pretože prevádzkovanie vykurovacieho systému pri nižšom ako minimálnom tlaku je veľmi riskantné a okrem nedodania požadovaného množstva tepla môže mať za následok zníženie životnosti ba až zničenie hlavných komponentov vykurovacieho systému – vykurovací kotol, rozvody či vykurovacie telesá. Pri malom tlaku vo vykurovacom systéme sa totiž dostanú do neho plyny z okolitej atmosféry(vznikne podtlak v niektorých častiach systému), ktoré okrem toho , že spôsobia zavzdušnenie vykurovacích telies, spôsobia aj značné zvýšenie agresivity obehovej vody (zvýšenie korózie).  Znížený výkon vykurovacích telies sa snaží regulačná automatika ( napr. termostat) vyrovnať zvýšením teploty obehovej vody a to až na medzu danú ochranou vykurovacieho kotla. Prevádzkovanie systému pri maximálnych teplotách obehovej vody a značnom obsahu plynov vo vykurovacom systéme ešte ďalej vystupňuje agresívne pôsobenie takejto obehovej vody, čo sa logicky odzrkadlí na znížení životnosti komponentov systému(výmenník kotla, rozvody, vykurovacie telesá) ba môže skončiť aj ich zničením –napr.  prederavenie výmenníka v kotli.
 

     Veľké kotolne majú problém s doplňovaním vykurovacieho systému riešený automatickými doplňovacími sústavami , ktoré sú však vzhľadom na ich nadobúdaciu cenu a tiež vzhľadom na nutnosť údržby  prakticky nepoužiteľné pre malé vykurovacie systémy. Na trhu síce existujú jednoduché mechanické doplňovacie systémy, ktoré už z princípu vyžadujú byť pripojené na zdroj vody o vyššom tlaku ako je požadovaný tlak vo vykurovacom systéme. Pri poklese tlaku vo vykurovacom systéme pod nastavenú hodnotu sa tento mechanický komponent na chvíľu otvorí a pretlačí do vykurovacieho systému potrebné  množstvo vody. Ak chceme, aby takýto systém doplňoval už upravenú vodu, tak je mu nutné predradiť vhodnú úpravňu vody. Ak sú požiadavky na doplňovaciu vodu do vykurovacieho systému také, že okrem štandardného zníženia tvrdosti vyžadujú ešte aj zmenu pH či vodivosti upravovanej vody, sú náklady na adekvátnu úpravňu vody značné. Z ekonomického hľadiska táto úpravňa vody predstavuje investíciu, ktorá vzhľadom na potreby obvyklého malého vykurovacieho systému je  veľmi málo využitá. Okrem toho vyššie popísaný systém  vyžaduje použitie tzv. oddeľovacieho člena, ktorý ma zabrániť možnému spätnému pretlačeniu obehovej vody do zdroja vody, čo v prípade , že zdroj vody slúži ako pitná voda môže mať za následok kontaminovanie pitnej vody a ohrozenie zdravia ľudí požívajúcich takúto vodu. Keďže z praxe vieme, že ľudia v snahe ušetriť oddeľovacie členy  často vyškrtnú z realizačnej schémy alebo ich nahradia výrobkami pochybnej kvality, je nutné popísané riziko brať vážne.
    

     Vzhľadom na vyššie uvedené fakty a tiež vzhľadom na samozrejmú požiadavku cenovo prístupného doplňovacieho systému pre malé vykurovacie systémy sa naša spoločnosť rozhodla pri vývoji vhodného doplňovacieho zariadenia pre riešenie – použiť u zákazníka už vopred pripravenú vhodne upravenú vodu v zásobníku ( 20 až 100 l). Toto riešenie má mnoho výhod. Okrem toho , že nevyžaduje žiadne veľké investície , umožňuje pripraviť pre zákazníka upravenú vodu vhodnú práve pre ten jeho vykurovací systém.  Požiadavky na obehovú vodu totiž závisia od mnohých aspektov ako napr. materiál z ktorého je vyrobený výmenník kotla ( klasická oceľ, nerez, kremíkovo-hliníkové zliatiny, meď a pod.) , či rozvody a tiež vykurovacie telesá. Použitím zásobníka s upravenou vodou odpadá akékoľvek nebezpečenstvo pretlačenia takejto tzv. energetickej vody ( slúži na prenos energie) do zdroja pitnej vody. Malé množstvo upravenej vody v zásobníku nemôže ani pri  radikálnom úniku obehovej vody( napr. prasknutie vykurovacieho potrubia) spôsobiť resp. výrazne prispieť k nejakému zaplaveniu priestoru. Aj keď pripravená tzv. energetická voda nie je rozhodne pitná , koncentrácie v nej obsiahnutých chemických prvkov sú rozhodne ďaleko nižšie a tým aj menej nebezpečné pre užívateľa a členov jeho rodiny ako je tomu v prípade u užívateľa inštalovanej úpravne vody, ktorá obsahuje napr. aj dávkovanie potrebných chemikálií a to v silných koncentráciach ( napr. hydroxid sódny , fosforečnany. siričitany a pod.)


     Ďalšou úlohou, s ktorou sa naša spoločnosť musela pri spomínanom vývoji doplňovacieho zariadenia vysporiadať, bol návrh vhodného doplňovacieho čerpadla, ktoré by v prípade potreby doplnilo vodu pripravenú v zásobníku do vykurovacieho systému. Vzhľadom na požiadavky vysokej spoľahlivosti, cenovej primeranosti, schopnosti dodávať doplňovaciu vodu do rôznych aj vyšších protitlakov a s uvážením faktu, že čerpadlo nemusí  doplňovať vodu vysokým  prietokom, sa naša spoločnosť ako jedna z prvých rozhodla pre využitie dávkovacích čerpadiel na doplňovanie tzv. energetických vôd do vykurovacích systémov. Relatívne nízky výkon ( od 2 litrov/hod do 20 litrov za hodinu) je v tomto prípade veľmi výhodný, pretože doplňovanie vody prebieha veľmi pomaly, čím je eliminované nebezpečenstvo teplotného šoku ( doplnenie studenej vody do systému, ktorý môže práve dosahovať maximálne prevádzkové teploty obehovej vody) , ktoré by inak mohlo mať za následok  prasknutie  citlivých konštrukčných materiálov ( liatina a pod.). Ak si uvedomíme, že doplňovacie zariadenie je určené iba na doplňovanie vyššie spomínaných  prevádzkových úbytkov obehovej vody a ak si ďalej uvedomíme, že obsah zásobníka s pripravenou upravenou vodou je 20 až 100 l, tak nám  vyjde, že uvedený výkon použitých dávkovacích čerpadiel je úplne postačujúci. Výhodou použitia dávkovacieho čerpadla na tento účel je aj fakt, že takmer štandardne sú dávkovacie čerpadlá vybavené snímačom hladiny doplňovacej vody v zásobníku, ktorý sa nám postará o to , aby po vyčerpaní zásobníka dávkovacie čerpadlo nepracovalo „nasucho“, ale jednoducho prestane dávkovať a opticky vyhlási poruchu, čím na seba upozorní užívateľa. Niektoré dávkovacie čerpadlá sú vybavené aj kontaktom relé, ktorý sa zopne pri vyhlásení poruchy, čo umožňuje informačné alebo iné prepojenie napr. na váš riadiaci systém či počítač. Treba snáď ešte  dodať, že dávkovacie čerpadla sú dimenzované na trvalý chod a teda ani eventuálne niekoľko hodinové doplňovanie vody do vykurovacieho systému nie je pre nich žiadna nadlimitná záťaž. Vzhľadom na početnosť rozsiahlejšieho doplňovania vody do vykurovacieho systému ( prvé napustenie systému, čiastočné alebo úplné napustenie systému po opravách, výmenách komponentov vykurovacieho systému(napr. tečúce radiátory, netesné ventily a pod.)) je pre užívateľa ekonomicky výhodnejšie, ak inštalatérska firma v takom prípade napustí vykurovací systém cez svoju prenosnú (podľa parametrov zákazníka nastavenú) úpravňu vody alebo jednoducho do systému načerpá vodu z doneseného väčšieho zásobníka(ov), ktorý mu podľa požiadaviek daného zákazníka vopred vhodne upravenou vodou naplní firma zaoberajúca sa úpravou vody. Pre odberateľa je cena aj za takéto niekoľkonásobné napustenie vykurovacieho systému omnoho nižšia ako by boli nadobúdacie a prevádzkové náklady pevne inštalovanej úpravne vody.


     Pri výbere vhodnej riadiacej jednotky sme sa v záujme vyššej spoľahlivosti a nižších nákladov rozhodli pre jednoduché ale spoľahlivé elektrické zapojenie, ktoré má nulový odber energie v tzv. pohotovostnom stave t.j. v stave, keď tlak vo vykurovacej sústave je vyšší ako nastavená minimálna hodnota. Pri výbere vhodného snímača tlaku sme sa opäť v záujme čo najvyššej spoľahlivosti zariadenia  rozhodli pre výrobok renomovaného výrobcu, ktorý okrem dlhej životností ( deklarovaný vysoký počet zopnutí pri sieťovom napätí) sa vyznačuje pomerne jednoduchým a dostatočne presným nastavením požadovaných parametrov ( minimálny tlak a tlaková hysterézia ).
 

     Tak vzniklo naše nové zariadenie – malý doplňovací systém MDS 05 , ktorý sme jednu vykurovaciu sezónu úspešne otestovali na našej teplovodnej vykurovacej sústave. Počas celej doby testovania sa MDS 05 spoľahlivo postaral o to , aby tlak v našej vykurovacej sústave neklesol pod nastavenú hodnotu. Pri sledovaní  úbytkov doplňovacej vody v zásobníku (jednoduchým označením hladiny fixkou s pripísaním dátumu) sme si uvedomili ďalší prínos tohto doplňovacieho zariadenia – podľa veľkosti úbytku doplňovacej vody užívateľ dostáva cennú informáciu o stave tesnosti resp. skôr netesnosti jeho vykurovacej sústavy. Inými slovami – ak sa vám rýchlo míňa voda zo zásobníka upravenej vody mali by ste začať pátrať po príčinách úniku. Tak sa môže totiž prejaviť napr. dosluhujúci prepínač teplá voda/vykurovanie alebo viac cestný zmiešavací ventil alebo netesný termostatický ventil či jednoducho slabo slziaci starý radiátor. V každom prípade vďaka doplňovaciemu systému môžete vymeniť netesný prvok ešte v štádiu „slzenia“ či „kvapkania“ a nie až v štádiu „tečenia“ resp. „tryskania“, kedy to už  môže mať pre vás samozrejme omnoho horšie dôsledky. Pre tých, ktorí chcú vyhodnocovať spotrebu doplňovacej vody sofistikovanejším spôsobom ako je spomínaná fixka, je možné vybaviť MDS dávkovacím čerpadlom , ktoré napr. po prúdovej slučke dodá vášmu počítaču či riadiacemu systému presnú  informáciu o doplnenom množstve vody. Samozrejme cena takéhoto doplňovacieho systému je už trochu vyššia ako je štandardná.