EZV header background

Energetické vody pre teplovodné vykurovacie systémy

Ponuka plniacich a doplňovacích vôd pre teplovodné vykurovacie systémy v rodinných domoch a malých prevádzkach

 Podľa typu kotla, konštrukčného materiálu rozvodných potrubí, regulačných armatúr a vykurovacích telies pripravíme pre Vás optimálne chemicky upravenú vodu.

       Pre bezproblémový prenos vykurovacej energie zo zdroja (kotol) do vykurovacích telies (radiátory, podlahové kúrenie a pod. ) je nutné, aby voda zabezpečujúca prenos energie (tzv. energetická voda) bola vhodne upravená podľa použitých konštrukčných materiálov vykurovacieho systému.

Podľa najčastejšie sa vyskytujúcich konštrukčných materiálov jednotlivých komponentov vykurovacieho systému a tiež v súlade s požiadavkami resp. odporúčaniami výrobcov týchto komponentov, sme pripravili ponuku troch základných typov energetických vôd pre Váš teplovodný vykurovací systém:

TYP I   - jednostupňová chemicky upravená voda s odstránením zložky prechodovej tvrdosti vody a s pridaním vhodných chemických aditív pre zníženie jej agresivity (potlačenie korozívnych a oxidačných účinkov) a zlepšenie disperzívnych vlastností (unášanie drobných častíc).

TYP II   - voda upravená dvojstupňovou jednoprechodovou úpravou vody, ktoré zabezpečuje podstatné zníženie vodivosti vody, do vody sú pridané vhodné (podľa konštrukcie vykurovacieho systému) chemické aditíva s rovnakými účinkami - ako v predošlom type energetickej vody.

TYP III   - dvojstupňová viacprechodová úprava vody zabezpečujúca zniženie vodivosti vody na úroveň destilovanej vody. Do vody sú pridané vhodné chemické aditíva - ako u predchádzajúcich typov.

     Okrem vyššie uvedených základných typov sme schopný pripraviť energetické vody podľa Vami zadaných požadovaných špecifických parametrov energetickej vody.

         Pre odber energetických vôd ponúkame podľa aktuálnej ponuky naše prepravné nádoby o objeme: 10, 15, 20 litrov. Pri požiadavke na väčšie objemy vody môžeme Vám túto dopraviť na Vami požadované miesto odberu. Doporučujeme Vám odoberať vodu v našich nádobách, alebo si ju nechať doviezť, pretože pri odbere energetických vôd do vlastných prepravných nádob nezodpovedáme za prípadnú zmenu parametrov dodanej vody (napr. v dôsledku použitia znečistenej nádoby) a tiež nezodpovedáme ani za prípadné dôsledky použitia takejto vody so zmenenými parametrami.

Odporúčania pre prevádzkovanie teplovodného vykurovacieho systému v súvislosti s plniacou a obehovou vodou:

  • na prívode plniacej a doplňovacej vody nainštalovať prietokomer a zapisovať jeho stavy a dátumy pri každom plnení resp. dopĺňaní
  • minimálne 1x ročne kontrolovať tlak v expanznej nádobe vykurovacieho systému. Jej nesprávny tlak môže mať za následok neustálu potrebu dopĺňovať vodu do vykurovacieho systému
  • v prípade nového vykurovacieho systému naplneného vhodne upravenou energetickou vodou zmerať parametre obehovej vody najneskôr po dvoch vykurovacích sezónach
  • v prípade renovovaného vykurovacieho systému (nový kotol - zvyšok starý systém, nové vykurovacie telesá - zvyšok starý vykurovací systém a pod.) je potrebné pomerať najneskôr po jednej vykurovacej sezóne parametre obehovej vody.
  • po naplnení vykurovacieho systému energetickou vodou by sa mali najprv prevádzkovať zdroje vykurovania (kotly) na najnižší výkon. V prípade viacerých zdrojov by sa tieto mali najpv prevádzkovať súčasne a to na minimálny výkon.
  • prípadné netesnosti vykurovacieho systému riešte neodkladne. Neriešenie problému má za následok neustálu potrebu doplňovania systému, čo môže postupne zhoršovať parametre celého vykurovacieho systému.