EZV header background

Priemyselné prístroje na úpravu vody - EZV,EZV T, M, MT, C, A

Táto stránka je venovaná pre projektantov systémov TV, teplovodného, horúcovodného ako aj parného vykurovania, projektantom technologických zariadení, sáun a bazénov, pre našich predajcov a sprostredkovateľov, ako aj pre všetkých záujemcov o nechemickú úpravu vody.
Obsahuje stručné popisy jednotlivých našich výrobkov, dôležité technické údaje pre ich projektovanie, ako aj praktické doporučenia pre použitie tohto nového ekologického a energeticky nenáročného fyzikálneho spôsobu úpravy vody prístrojmi EZV a ich doplnkami.
Tieto doporučenia vyplynuli z praktických skúsenosti s používaním prístrojov EZV v praxi, kde sa úspešne používajú už od roku 1993. Vzhľadom na pokračujúci vývoj nových a neustále vylepšovanie existujúcich výrobkov Vás týmto chceme poprosiť, aby ste nám oznámili akékoľvek pripomienky (aj kritické) či podnetné návrhy, ktoré by nám pomohli ďalej vylepšiť tento spôsob úpravy vody resp. viac ho prispôsobiť Vašim požiadavkám.
V prípade nejasnosti alebo potreby riešiť úpravu vody v aplikáciách, ktoré tu nie sú popísané sa, kedykoľvek môžete na nás obrátiť. Radi Vám poskytneme ďalšie informácie, či vypočujeme si Vaše požiadavky, pripomienky a návrhy.
Tvrdá voda Voda, ktorá sa používa v rôznych oblastiach hospodárstva ako aj v domácnostiach, obsahuje v rozpustenom stave určité množstvo minerálov, solí a iných prímesí. Podľa množstva jednotlivých prvkov a ich podiele na celkovom obsahu látok rozpustených vo vode posudzujeme aj tzv. tvrdosť vody. Minerály a soli obsiahnuté vo vode sú na jednej strane dôležité pre ľudský organizmus, organizmy živočíchov a zvierat, ako aj pre rastliny, no na druhej strane nám svojím vylučovaním z vody spôsobujú nemalé problémy tvorbou pevných inkrustov vo vodovodoch, teplovodných systémoch, práčovniach, chladiacich zariadeniach a pod. K najintenzívnejšej tvorbe inkrustov dochádza hlavne po zohriatí tvrdej vody, čo má za následok zmenšovanie priemerov potrubí, zhoršovanie prestupu tepla, čo zasa vedie k zvýšeniu energetických strát a k skracovaniu životnosti inkrustami zanesených systémov.
Existuje viacero metód a spôsobov ako predchádzať a redukovať tvorbu inkrustov. Podľa spôsobu pôsobenia na upravovanú vodu ich delíme na fyzikálnu a chemickú úpravu.

Medzi fyzikálnu úpravu vody možno zaradiť:
a) úprava elektrostatickým poľom
b) úprava magnetickým poľom
c) úprava ultrazvukom

Na magnetickom princípe s využitím modernej mikropočítačovej techniky pracujú aj prístroje EZV. Na nasledujúcich obrázkoch je vyobrazený stav potrubia pred úpravou prístrojom EZV 25 a stav potrubia po šiestich týždňoch od začatia úpravy. Stav potrubia pred úpravou prístrojom EZV a stav potrubia po šiestich týždňoch od začatia úpravy.Prístroje na úpravu vody

EZV Prístroje na úpravu vody sú v súčasnosti vyrábané v šiestich radách :

  • prístroje neriadené EZV...,
  • prístroje s dvojhodnotovým riadením EZV...T,
  • prístroje s manuálnym riadením EZV...M,>
  • prístroje s cyklickým riadením EZV…C,
  • prístroje s manuálnym riadením v kombinácii s dvojhodnotovým riadením EZV...MT
  • prístroje s automatickým riadením EZV...A.

Prístroje EZV sú konštrukčne riešené na báze mikropočítača, ktorý na základe vhodného algoritmu a dát v pamäti generuje výstupný vysoko neperiodický signál. Ten sa po zosilnení v koncovom stupni privádza do cievky vytvorenej na potrubí s upravovanou vodou, kde vytvára impulzné dynamické elektromagnetické pole. Toto pole pôsobí na potrubím pretekajúcu upravovanú vodu, čím dochádza k narušeniu väzieb inkrustotvorných látok s molekulami vody. Takáto voda nielenže stráca na určitý čas (podľa podmienok asi 72 hod.) schopnosť vytvárať pevné inkrusty, ale rozpúšťa aj skôr vytvorený vodný kameň. Číslicové riešenie prístrojov nám okrem neperiodického výstupného signálu (analógovo iba obtiažne dosiahnuteľného), dôležitého pre max. účinnosť pôsobenia tiež zaisťuje vysokú dlhodobú časovú (životnosť 20 rokov) a teplotnú stabilitu (štandardné prac. teploty 0 až 40°C) parametrov vytváraného magnetického poľa, ako aj jednoduché a presné spracovanie signálov z prietokomerov a jednoduché informačné napojenie na napr. riadiaci počítač (napr. rozhranie RS 485). Prístroje sú vybavené nezávislým obvodom automatickej kontroly prítomnosti výstupného signálu a následnej reaktivácie mikropočítača, vďaka čomu sú prístroje EZV odolné voči kolísaniu napájacieho napätia, vonkajšiemu rušeniu a pod. Sú vyrábané v plastových krabiciach, pričom samotná elektronika je zaliata špeciálnou hmotou, ktorá zabráni nežiadúcemu pôsobeniu okolia - vlhkosť, živočíchy, atď. Prístroje sú konštruované na napájacie napätie ~230V / 50 Hz avšak v prípade potreby môžu byť vo vyhotovení na iné napájacie napätie (110V, 24V, batériové napájanie, so zálohovaním napájania a pod.). Z hľadiska elektrickej bezpečnosti sú prístroje konštruované ako spotrebiče triedy II, pričom výstupné obvody sú galvanicky oddelené od napájacej siete. Hodnoty napätí a prúdov výstupného signálu sú nižšie ako max. prípustné hodnoty tzv. bezpečného napätia a prúdu a nemôžu teda v žiadnom prípade ohroziť zdravie človeka. Spotreba el. energie u týchto prístrojov je veľmi malá a v závislosti od typov sa pohybuje medzi 3 až 20W pri napájaní zo siete 230V. Samotné prístroje sú konštruované zo súčiastok od dodávateľov spĺňajúcich ISO 9000 a každý prístroj je testovaný na skúšobnom stojane min. 150 hod. Na prístroje EZV, poskytujeme záruku 3 roky, životnosť prístrojov je 20 rokov. Záručný a pozáručný servis vykonáva výrobca - EZV spol. s r.o. Vodič, z ktorého sa vytvára cievka vytvárajúca magnetické pole je štandardne dodávaný s izoláciou, ktorá je určená pre tepelné namáhanie do 70°C. Pri použití prístroja na úpravu v systémoch s vyššou pracovnou teplotou (horúcovodné vykurovanie) dodávame vodiče s izoláciou, ktorá vydrží tepelné namáhanie do 180°C. Preto je v odôvodnených prípadoch potrebné špecifikovať max. teplotu potrubia, na ktorom bude úprava vody aplikovaná.

Neriadené prístroje EZV 10 až EZV 65

Táto rada príezv25-skstrojov je určená pre menšie aplikácie (od 3/8" po 2,5") v systémoch, v ktorých sa prietok nemení vo veľkom r ozsahu. Štandardne sú vyrábané pre rozsah optimálnych prietokov podľa tabuľky. V prípade potreby je možné vyrobiť prístroj, ktorý bude mať posunutý uvedený rozsah prietokov a to podľa potreby smerom k vyšším resp. nižším prietokom. V takomto prípade doporučujeme takúto požiadavku vopred prekonzultovať a v špecifikácii prístrojov vyznačiť požadovaný rozsah prietokov. Tieto prístroje sa používajú hlavne na úpravu vody v malých prevádzkach, pekárňach, práčovniach, pri vyvíjačoch pary, pre žehliace a naparovacie zariadenia, z časti pre cirkulačné potrubia TV, chladenie lisov, pasterizácia mlieka, malé prietokové ohrievače a pod.


Prístroje s dvojhodnotovým riadením EZV 25T až EZV 65T

Tieto prístroje sú určené pre aplikácie s pravidelnou a pomerne veľkou zmenou prietoku (zmena je väčšia než umožňuje prístroj rady EZV...), pričom pravidelnosť zmeny je odvodená buď od čaezv32t-sksu (napr. deň/noc, začiatok/koniec prac. doby a pod.) alebo od prevádzky iných zariadení (napr. obehové čerpadlá, aut. ovládané ventily, doplňovacie čerpadlá a pod.)Tabuľka. Prístroje tejto rady sa vyznačujú možnosťou dvojhodnotového riadenia a to spínaním pomocného kontaktu vyvedeného na prístroji. Spínanie môže byť odvodené napr. od spínacích hodín (môžu byť súčasťou dodávky) s 24 resp. 168 hod. spínacím cyklom, od pomocného kontaktu stýkača spínajúceho obehové čerpadlo, od riadiaceho systému kotolne resp. technologického procesu, alebo od iného zariadenia. V prípade ovládania od riadiaceho systému môže byť pomocný kontakt nahradený vhodným rozhraním napr. RS485. Všeobecná požiadavka na spínacie zariadenie je spínacia schopnosť 10mA / 25V, max. vzdialenosť 100m. Pri nepripojenom spínacom zariadení resp. pri rozopnutom pomocnom kontakte je prístroj nastavený na 1. rozsah prietokov. Zopnutím pomocného kontaktu sa prístroj prepne na 2. rozsah prietokov - podľa tab. Prístroje majú vyvedené na konektor určený pre pripojenie spínacieho zariadenia pomocné napätie ~12V / 10mA, ktoré je možné využiť napr. na napájanie upravených spínacích hodín (dodáva EZV spol. s r.o.). Aplikácie týchto prístrojov : výmenníkové stanice, spoločná príprava TV v domoch s väčším počtom bytov, hotely, teplovodné kúrenie s reguláciou obehových čerpadiel, niektoré technologické zariadenia a pod.


Prístroje s manuálnym riadením EZV 50M až EZV 500M

Prístroje tejto rady umožňujú pomocou manuálne ovládaného prepínača meniť v širokom rozsahu parametre výstupného signálu a tým aj optimalizovať pôsobenie prístroja v širokom roz50m-sksahu prietokov so zohľadnením vlastnosti upravovanej vody. Samotná optimalizácia sa môže dosiahnuť buď dlhodobejším sledovaním účinkov pôsobenia v závislosti na nastavenom stupni alebo vhodným meraním parametrov vody pred a po úprave v závislosti od nastavenia (napr. vodivosť, pH a pod.) Krytie týchto prístrojov je IP44. Prístroje sú vybavené akustickou signalizáciou (neuzavretý obvod cievky resp. nepripojená cievka) ako aj kontaktmi relé, ktoré sú pri správnej funkcii zopnuté (možno využiť k diaľkovej signalizácii). Zaťažiteľnosť kontaktov relé je 1A / 125V ale max. 25W. Aplikácie týchto prístrojov : väčšie systémy (uzavreté aj otvorené), od 2“ s núteným obehom, teplovodné a horúcovodné kúrenia, parné kotly (predúprava vody), cirkulácia TV, veľké bazény, technologické zariadenia (chladenie kompresorov, chladiče oleja a pod.) . Tabuľka


Prístroje s cyklickým riadením EZV…C

Prístroje tejto rady sú určené na úpravu vody v uzavretých80c-sk systémoch, v ktorých prietok nemusí byť konštantný, ale môže sa aj meniť (napr. pri regulácii viaccestnými zmiešavacími ventilmi). Tieto prístroje využívajú časovú zotrvačnosť fyzikálnej úpravy vody (cca 72 hodín) a s určitou vhodnou periódou cyklicky menia parametre výstupného signálu tak, že pokrývajú široký rozsah prietokov v uzavretých systémoch. Na rozdiel od prístrojov rady EZV…M nie je nutné pri použití prístrojov EZV…C v uzavretých systémoch dooptimalizovať nastavenie vhodného stupňa. Optimálne parametre výstupného signálu sú pre ten ktorý prietok obsiahnuté vo výstupnom signále, ktorý sa neustále mení v širokom rozsahu s určitou vhodnou periódou. Prístroje sú vybavené akustickou signalizáciou a pomocným relé - platia údaje uvedené pre EZV…M. Tabuľka

Prístroje s dvojhodnotovým časovým riadením a manuálnym prednastavením EZV...MT

Prístroje tejto rady sú určené pre väčšie systémy (od 2"), v ktorých sa veľkosť prietoku pravidelne mení medzi dvomi značne rozdielnymi hodnotami, pričom k zmene dochádza v krátkom čase. Pravidelnosť resp. závislosť týchto zmien môže byť podobne ako u prístrojov rady EZV...T odvodená od času, spínania iného zariadenia alebo daná riadiacim systémom. Na prístroji sa na100mt-sk prepínači pre 1. rozsah prietokov prednastaví vhodný stupeň odpovedajúci rozopnutému pomocnému kontaktu, na prepínači pre 2. rozsah sa prednastaví stupeň odpovedajúci 2. rozsahu prietokov (pri zopnutom pomocnom kontakte). Po pripojení napr. časového spínača dochádza v závislosti na čase k prepínaniu medzi dvomi prednastavenými hodnotami prietokov. Požiadavky na spínaciu schopnosť spínacieho zariadenia sú obdobné ako u prístrojov rady EZV...T, t.j. 10mA / 25V. Pri ovládaní prepínania riadiacim systémom je tu opäť možnosť nahradenia pomocného kontaktu vhodným počítačovým rozhraním. Prístroje sú vybavené akustickou signalizáciou a pomocným relé - platia údaje uvedené pre prístroje rady EZV...M, ako aj pomocným napätím ~12V / 10mA (vyvedené na konektor pre pripojenie spínacieho zariadenia) určeným napr. pre napájanie upravených spínacích hodín - dodáva EZV spol. s r.o. Aplikácie týchto prístrojov : výmenníkové stanice, príprava TV vo väčších objektoch (napr. ubytovne, kasárne, a pod.), teplo a horúcovodné kúrenie s reguláciou obehových čerpadiel, väčšie technologické zariadenia a pod. Tabuľka

Prístroje s automatickým riadením EZV 50A až EZV 500A

Tieto prístroje sú určené pre systémy s veľkými a nepravidelnými zmenami prietoku. K svojej činnosti potrebujú informáciu o prietoku t.j. v systéme musí byť začlenený prietokomer vybavený elektrickým výstupom resp. s možnosťou pripojiť vhodný snímač. Tieto prístroje sú vybavené nastavovacími prvkami (prístupné iba pre servis) umožňujúcimi optimalizovanie súbehu automaticky nastavovaných para65a-skmetrov prístroja v závislosti na prietoku, k parametrom upravovanej vody.Podobne ako prístroje radov EZV...M a EZV...MT sú vybavené signalizáciou a pomocným relé s rovnakým rozmiestnením vývodov na konektore ako aj zaťažiteľnosťou kontaktov. Pripojenie prietokomera sa realizuje cez ďalší konektor, pričom pripojenie najčastejšie používaných snímačov OPTO EZV 1, 2 resp. OPTO EZV 1, 2 R (popísané ďalej) je na obr. vľavo. Aplikácie týchto prístrojov : systémy TV - úprava prívodu studenej vody, úprava napájacej vody pre parné kotly, úprava vody pre veľké prevádzky - teplárne, úprava vody pre aplikácie so zvýšeným dôrazom na stále zabezpečenie kvality úpravy vody, samospádové vodovody a pod. Tabuľka

opto a

Doplnkové zariadenia k prístrojom


Kompaktné jednotky KZ a KP

kz Kompaktnou jednotkou nazývame potrubie určitej (krátkej) dĺžky opatrené prípojnými prvkami (spravidla šrúbenie - KZ, resp. príruby - KP) v strede ktorého je vytvorená cievka vytvárajúca impulzné dynamické magnetické pole pôsobiace na upravovanú vodu. Spomínaná cievka je proti mechanickému poškodeniu chránená plastovým obalom s penovou výplňou. Samotné potrubie je z polypropylénu a jeho maximálne teplotné a tlakové zaťaženie je 90°C/1,6 MPa. Kompaktné jednotky sa používajú za účelom zvýšenia účinnosti pôsobenia vytváraného poľa, ako aj na zvýšenie mechanickej odolnosti vytvorenej cievky voči vonkajším vplyvom. Súčasťou dodávky kompaktnej jednotky je aj prepojovací vodič s príslušnými objímkami (závitové pripojenie - KZ) alebo s očkami prispôsobenými na uchytenie na príruby (prírubové pripojenie - KP). Pri prírubovom pripojení sú súčasťou dodávky aj príslušné protipríruby s tesnením a spojovacími skrutkami. Technické údaje kompaktných jednotiek sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Pri požiadavke kompaktnej jednotky na iný tlak, resp. teplotu odporúčame konzultovať s výrobcom. Pri objednávke špecifikujte požadovanú max. teplotu pretekajúcej vody. Maximálna teplota upravovanej vody pri použití kompaktných jednotiek nesmie presiahnuť teplotu 90°C! Použitie týchto kompaktných jednotiek odporúčame pri každej úprave studenej vody. Pokiaľ je celková chemická tvrdosť vody vyššia ako 20°N vyžadujeme, aby pri úprave takejto vody bola použitá kompaktná jednotka.

 

Optosnímače

Optosnímače OPTO EZV sú určené na snímanie prietoku pre prietokomery PREMA - MEINECKE (WS,WP, WPD, konštanta K=1000). Montáž týchto snímačov, pre prietokomery WS a WP, je jednoduchá a spočíva v ich zasunutí do vodiacej drážky určenej pre uchytenie snímačov PREMA. Snímače určené pre prietokomery WPD, vo vyhotovení Delta, sa zakladajú do príslušného otvoru najprv vrchnou časťou s výstupkom. Po ukončení montáže sa snímač zaistí pootočením prstenca prietokomeru. Snímače sú vyrábané pre dva teplotné rozsahy, pričom pri požiadavke na vyššie teploty ako aj na iné napájacie napätie je možné po dohode takéto snímače vyrobiť - odporúčame vopred prekonzultovať. Snímače sú štandardne dodávané s prípojným káblikom o dĺžke 3 m. Tieto snímače sú určené pre aplikácie, kde nie je nutné rozlišovať smer prúdenia kvapaliny (napr. pre riadenie prístrojov EZV...A). Tabuľka

Riadiace jednotky DPCU

Riadiace jednotky DPCU slúžia ako medzičlen pre snímače prietoku (OPTO aj REED) a dávkovacie čerpadlá alebo iné zariadenia, ktoré potrebujú upravenú informáciu o prietoku. Jadrom celého zariadenia je mikropočítač, ktorý umožňuje vykonávať ľubovoľné úpravy vstupného signálu. DPCU sa zväčša používajú ako deliče (1 : N), resp. násobiče (1 x N) impulzov vysielaných snímačmi prietoku (N je nastaviteľné v rozsahu 1 až 999). Jednotky DPCU umožňujú aj rozvetvenie signálu zo snímača prietoku pre viacero zariadení (merače, dávkovacie čerpadlá, ...). Výstupný signál DPCU je oddelený optočlenom. Napájacie napätie DPCU je 230V/50Hz. Príkon DPCU je max 2VA. Zaťažiteľnosť výstupov je 50V/50mA. Na požiadanie je možné dodať DPCU s relé alebo výkonovým výstupom. DPCU sú štandardne vyhotovené s IP 54. Pripojenie vstupov (snímačov) a výstupov je riešené konektormi (obdobne ako u prístrojov EZV...A). V štandardnej dodávke prístroja sú aj príslušné káblové protikusy konektorov. Konkrétne vyhotovenie DPCU (delič 1:N, násobič 1xN, počet výstupov, napr. 2) je nutné špecifikovať v objednávke.

Certifikáty a atesty

Prístroje EZV boli viackrát úspešne certifikované v Štátnej skúšobni SKTC - 101 Nová Dubnica a SKTC - 104 Piešťany.Prístroje EZV na úpravu vody sú tiež certifikované podľa medzinárodného štandardu - CB test report. Ich hygienická nezávadnosť bola potvrdená Hlavným hygienikom SR. Prístroje tiež boli úspešne testované VÚVH v Bratislave. Separátory OS, KS, anuloidy HST a dávkovače PPH nie sú vyhradené technické zariadenia. Nevyžaduje sa ich certifikácia ani iné schvaľovanie. Tieto zariadenia sú skúšané skúšobným pretlakom, ktorého hodnota je uvedená v sprievodnej dokumentácii. Kde získate ďalšie informácie? Pri požiadavke ďalších informácii o prístrojoch EZV, možnostiach ich vyhotovenia (iné napájacie napätie a pod.), o ich doplnkoch, spôsoboch úpravy vody týmito prístrojmi ako aj pri potrebe predbežných cenových návrhov či objednávok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.